Belangrijke Boekingsvoorwaarden

Wanneer u bij  Velo Villa boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de Vakantiewoning Velo Villa in de Dorpsstraat 19 te Achel en er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

Boeken

U kunt via het invulformulier boeken. De boeking is bindend na bevestiging van Velo Villa (via e-mail). Na het betalen van het voorschot van 50% is de boeking definitief en zijn de boekingsvoorwaarden van kracht. Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking.

Boekingsopdracht en betalingen

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

Wij vragen u om binnen de 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging 50 % van de huurprijs over te schrijven om de boeking definitief te maken, zodra hier niet aan voldaan wordt, heeft de eigenaar het recht om de vakantiewoning voor de betrokken periode opnieuw te huur te stellen.

Neem contact op via email mocht u hier vragen/ opmerkingen omtrent hebben.

De overige huurprijs en de huurwaarborg dienen uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Indien de huurovereenkomst binnen 30 dagen voor de aanvang tot stand komt, dan moet onmiddellijk de gehele huurprijs en waarborg worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of het restant van de huurprijs en de waarborg is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht. De waarborg zal steeds volledig worden teruggestort in geval van annulering.

De verplichting van de verhuurder om toegang tot de vakantiewoning te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is.

Huurwaarborg

De huurwaarborg van 300 euro wordt betaald door de huurder alvorens hij de vakantiewoning in gebruik mag nemen.

De huurwaarborg dient samen met het resterende bedrag 30 dagen voor aanvang van de huurperiode betaald te worden.

Is er geen schade aangericht aan de woning en is er aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt de huurwaarborg binnen de twee weken na de huurtermijn terugbetaald door de eigenaar. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Annuleren

Annuleringen moeten per e-mail aan de eigenaar worden doorgegeven, daarna ontvangt u een annuleringsbevestiging per e-mail.

Annulering door de huurder

Bij annulering tot de 30ste dag voor de dag van aankomst: wordt 50% van de huurprijs aangerekend.

Bij annulering vanaf de 30ste dag tot op de dag van aankomst of later: wordt de volledige huurprijs aangerekend.

De huurder dient eventueel zelf voor een reis-en / of annuleringsverzekering te zorgen.

Annulering door de eigenaar

Indien omstandigheden of overmacht de verhuurder dwingen tot annulering doordat er een ernstig gebrek aan de woning is of door een gebeurtenis in de privésfeer, alsook bij verkoop van de woning of stopzetting verhuur als vakantiewoning zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en de eigenaar zal het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag. Indien de verhuurder zich genoodzaakt ziet de boeking te annuleren omdat de huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt of als er misbruik is, dan gelden de gewone annuleringsvoorwaarden en heeft de huurder geen recht op een schadevergoeding.

Onderverhuring en overdracht

Onderverhuring en overdracht aan derden van de huur is niet toegelaten.

Aansprakelijkheid

Het vakantiehuis dient door de huurder en zijn medehuurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond (als een goede huisvader), met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden.

Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin. Kamperen in de tuin, tenten, caravans of motorhomes zijn niet toegestaan op het terrein. 

Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten, fuiven of vrijgezellenavonden te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

Het is verboden te roken in de gehele woning. Rookmelders en brandblusapparaten werden voorzien. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op roken, zullen de kosten op de huurder verhaald worden.

De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van, en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak, bijvoorbeeld door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid.

Het binnen meubilair mag niet verplaatst worden van kamer.

Hoewel we van dieren houden, zijn deze helaas niet toegelaten in de woning. Indien er aanwijzingen zijn dat deze regel niet nageleefd werd, dan zal de totale waarborg ingehouden worden ten titel van extra schoonmaakkosten.

Het is niet toegestaan om een frietketel of te frituren in een gewone pan, gourmetstel, fonduestel, teppanyaki e.d. te gebruiken in de woning.

Bij de vakantiewoning aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen. De huurder(s) verklaren door ondertekening van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen van het huisreglement.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.

De prijzen en kosten vermeldt op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan weg- of bouwwerkzaamheden. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden noch enige prijsvermindering toestaan.

De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig maar wel telefonisch bereikbaar.

Bestemming en gebruik

In de vakantiewoning kunnen maximaal 6 personen verblijven. Dit aantal mag niet overschreden worden.

Een kind jonger dan 2 jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld, maar dient wel op voorhand te worden vermeld.

Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

De boeking moet voor het correcte aantal personen worden aangevraagd. Extra personen die buiten medeweten van de verhuurder komen logeren, zijn niet toegestaan.

Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst en vertrekuren te respecteren. Het is prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten. Een vroege check-in of een late check-out is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid, na overleg en tegen een meerprijs van 50 euro.

Klachten in verband met bestaande schade worden aanvaard tot 6 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

Einde van het verblijf

Wij vragen u om de woning netjes achter te laten.

Dit houdt in dat u de woning met tuin dient op te ruimen:

Gelieve bij vertrek alle lichten, tv’s uit te doen en de ramen en deuren te sluiten.

Schade

Kleine Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, meldt deze spontaan bij de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan er een oplossing gezocht worden die beide partijen kunnen aanvaarden. De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en de inhoud. We verwachten dan ook dat de huurder de woning gebruikt als een goede huisvader.

De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer de huurders ernstige schade aanbrengen aan de woning of als de huurders overlast bezorgen.

Verbruik

In de huursom zijn inbegrepen:

Bij overmatig verbruik zal dit verrekend worden met de betaalde huurwaarborg.

Internet

Er is draadloos internet aanwezig in de woning, het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internet verkeer wordt geregistreerd, illegale dingen downloaden is verboden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de verhuurder.